Những cuốn sổ thiện ác

Loại giống Viên Liễu Phàm thỉnh từ ngài Thiền Sư Vân Cốc vào năm 1570 tại núi Hổ Khâu, tỉnh Triết Giang, Trung Hoa.
LẤY CẢM HỨNG TỪ:
Liễu Phàm Tứ Huấn / Wikipedia
了凡四訓精解- 黃智海 先生演述
TRA CỨU VÍ HẠNH PHÚC
Nhâp mã ID của sổ LIEU

NHỮNG TRÍCH DẪN VỀ HƯỚNG THIỆN TỪ KINH ĐIỂN

Phẩm 07: Cao Thiện Sĩ - Kinh Đại Lâu Thán
Người ở thế gian làm việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, miệng chí thành làm việc thiện, thân làm việc thiện, sau khi mạng chung, liền được sanh lên cõi trời Đao-lợi...